Pripremni predškolski program

U okviru naše ustanove organizuje se i pripremni predškolski program kao deo obaveznog devetogidšnjeg obrazovanja. U skladu sa Opštim osnovama predškolskog programa, svojim obimom, opštim i specifičnim vaspitno – obrazovni zadacima, stručnim radom sa decom olakšava deci prilagođavanje na školu i važan je oslonac porodici budućih prvaka. Opšti cilj PPP je doprinošenje zrelosti za život i rad kakav decu očekuje u osnovnoj školi. Važan zadatak je podsticanje gotovosti dece da poštoju pravila ponašanja koja se tiču bezbednosti, zaštite od nasilja, snalažženja u komunikaciji sa drugima, koja će im omogućiti da se lakše školuju i odrastaju u grupi vršnjaka. I ovaj zadatak podrazumeva aktivno uključivanje porodice, lokalne zajednice i škole. Ovi zadaci uklapaju se u osnovne zadatke vaspitno – obrazovnog rada na ovom uzrastu, a to su: podsticanje osamostaljivanja, podrška fizičkom razvoju, jačanje socijalne kompetencije, podrška saznajnom razvoju, negovanje radoznalosti, poštovanje individualnosti, podsticanje kreativnosti.

U razvijanju PPP polazi se od toga da je svako dete jedinstveno, ima svoj tempo razvoja, svoj temperament, svoje potrebe. Svako dete uči kada ima mogućnost „da deluje, misli i ižražava seu skladu sa svojim trenutnim moćima, kada je prihvaćeno i uvaženo.“